Cốt lõi của hệ thống NC cho CNC máy công cụ

Cốt lõi của hệ thống NC cho CNC máy công cụ, bao gồm cả phần cứng (bảng mạch in, màn hình CRT, nút hộp, giấy băng đọc, vv) và các phần mềm tương ứng để nhập các bộ phận kỹ thuật số của chương trình, và lưu trữ thông tin, dữ liệu được chuyển đổi, một vài từ, và thực hiện một loạt các chức năng kiểm soát.