CNC máy chủ

Máy chủ lưu trữ là chủ đề của CNC máy công cụ, bao gồm cả cơ thể, cột, trục chính và các cơ chế nguồn cấp dữ liệu của máy và các bộ phận cơ khí khác. Ông được sử dụng để thực hiện một loạt các gia công phần cơ khí.