Các chỉ số chất lượng phun:

1, giọt kích thước; khối lượng không đổi, thấp và cực kỳ thấp

2, khối lượng phun;

3, phun sơn và phạm vi;

Phun chất lượng công việc, liên alia liên quan đến máy người dùng, mà còn với việc sử dụng các công nghệ (còn được gọi là ứng dụng kỹ thuật).