Những vấn đề cần quan tâm trong việc sử dụng của máy CNC máy công cụ

1. máy CNC máy công cụ môi trường: tốt nhất cho CNC máy công cụ để làm cho nó một môi trường nhiệt độ không đổi và cách lắc các thiết bị lớn (chẳng hạn như cú đấm) và thiết bị gây nhiễu điện từ.

2. yêu cầu cung cấp nhân lực

3. máy CNC máy công cụ thực tế: bảo trì thường xuyên, Dịch vụ, lưu ý một sự thất bại để bảo vệ các trang web.

4. máy CNC máy công cụ không phù hợp cho việc lưu trữ lâu dài, lâu dài có thể gây ra hệ thống thất bại, mất mát dữ liệu.

5. chú ý đến đào tạo và các hoạt động nhân viên, nhân viên bảo trì và lập trình viên