Đặc điểm của máy CNC máy công cụ

Là một loại máy tự động với hệ thống điều khiển chương trình. Hệ thống điều khiển có thể đối phó với điều khiển logic mã hóa thủ tục đặt xuống trong chỉ thị hoặc ký hiệu lạ khác và giải mã, với số lượng mã nhập NC thiết bị thông qua nhà cung cấp thông tin. Xử lý tín hiệu điều khiển khác nhau do thiết bị số kiểm soát, kiểm soát các phong trào, hình dạng và kích thước theo yêu cầu vẽ, gia công là tự động ra ngoài. CNC máy công cụ để giải quyết phức tạp, độ chính xác gia công lô nhỏ, nhiều giống, và vấn đề là máy tự động làm việc linh hoạt, cao hiệu suất, đại diện cho hướng phát triển của công nghệ điều khiển công cụ máy móc hiện đại, là một điển hình cho sản phẩm.